Språkarbeid

Siden 2008 har vi i Puskhola valgt å ha et spesielt fokus på arbeid med språk og kommunikasjon i vid forstand. Dette henger også sammen med arbeidet med sosial kompetanse.

Som alt annet arbeid i barnehagen foregår også den viktigste språkopplæringen i hverdagens leik og aktiviteter. Barna lærer og utvikler språket sammen med andre barn og sammen med voksne. Barnehagen er en svært god arena for å lytte, teste ut, lære og utvikle det verbale og non-verbale språket.

Vi voksne skal være gode språklige forbilder gjennom måten vi kommuniserer med barna, og hverandre, på. Vi har alle vår personlige væremåte, men må være bevisste på hvordan vi uttrykker oss og tar imot signal fra andre. Voksne er også i utvikling – både sosialt og språklig sett. Språkarbeidet vil også være en del av kompetanseutviklingen for de voksne dette året.

I barnehagen bruker vi aktivt to pedagogiske materiell innenfor arbeidet med språkutvikling. Det er ”Språksprell” og ”Snakkepakken”. Disse har blitt formidlet til foreldrene på foreldremøte. Dette pedagogiske materiellet følger en naturlig progresjon og brukes i samlinger. Vi har mye utstyr og konkreter knyttet opp mot disse metodene.

Ved behov vil vi i tillegg danne språkgrupper for enkeltbarn. Her jobber vi med spesifikke områder som er avdekket gjennom observasjoner, og tilrettelegger for god språklæring i samarbeid med foreldrene. Vi involverer også ofte andre barn i disse språkgruppene som gode språkmodeller. Disse barna vil også ha utbytte av språkgruppene, selv om ikke opplegget er laget spesielt for dem. Det er ofte basert på leik og aktiviteter som barna liker godt.

Vi bruker observasjonsmetoden TRAS med tanke på å til å vurdere barnas språkutvikling ved behov. Vi har god kontakt med logoped i PPT og får veiledning etter behov.