Lek og vennskap

Av alt det viktige som vi holder på med i barnehagen, er leken det aller viktigste. Leken er barnas naturlige uttrykksform og leken er vårt viktigste verktøy i arbeidet med barna.

I lek kan barna få uttrykke seg selv, de kan bruke sin fantasi og all sin kompetanse. Svært mye læring skjer også gjennom lek. Barna skal få mulighet til og utfordres til variert lek.

Vi i Puskhola er opptatt av at leken skal få best mulig vilkår. Å legge til rette for god og variert lek inne og ute er derfor bakteppet som hele tiden skal være med i våre vurderinger. Dette gjelder for eksempel romløsninger, dagsrytmen, ulike planer og arbeid med enkeltbarn og barnegruppene. De voksne skal være aktive i forhold til barnas lek og vurdere når de skal delta og når de skal trekke seg tilbake og observere barnas lek.

Leken er det beste og mest naturlige redskap for arbeid med sosial kompetanse, språk og andre ferdigheter. Gjennom lek utvikles vennskap og god kontakt barna imellom og mellom barn og voksne.